Disclaimer

  • Algemeen
  • Welke informatie verzamelen we?
  • Uw persoonlijke gegevens
  • Informatie op deze website
  • Functioneren van deze website
  • Cookies
  • Intellectueel eigendom
  • Vragen

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.

Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met OWSV Scyllus. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met OWSV Scyllus alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van OWSV Scyllus en haar activiteiten.
De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. OWSV Scyllus respecteert de privacy van de bezoekers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om evt. informatieverstrekking zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Welke informatie verzamelen we?

OWSV Scyllus verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mail adres. etc.) behalve als u die informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. 

Uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Als u reageert via het contactformulier, vragen wij o.a. uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie toe te sturen. Wij verwijderen uw gegevens na het beantwoorden van een vraag. OWSV Scyllus stelt alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen inbraak door derden. OWSV Scyllus conformeert zich aan actuele richtlijnen van overheid en relevante organisaties die zich toeleggen op de borging van privacy.

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
OWSV Scyllus is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens.

Functioneren van deze website

OWSV Scyllus stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan OWSV Scyllus niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. OWSV Scyllus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
OWSV Scyllus streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. OWSV Scyllus kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.
Het aanbrengen van een hyperlink naar deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van OWSV Scyllus. OWSV Scyllus zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van OWSV Scyllus slecht verdraagt met de naam en reputatie van OWSV Scyllus
De website van OWSV Scyllus kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van OWSV Scyllus. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door OWSV Scyllus. OWSV Scyllus geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht OWSV Scyllus hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. OWSV Scyllus zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Cookies

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan de browser van de bezoeker van de website kan worden aangeboden terwijl de bezoeker op de website is.
OWSV Scyllus maakt gebruik van cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan deze website te gebruiken. OWSV Scyllus gebruikt deze gegevens om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken.
Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door OWSV Scyllus kunt u de browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de website

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij OWSV Scyllus en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OWSV Scyllus niet toegestaan.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Foto’s op de website worden alleen geplaatst met toestemming van de personen die op de foto staan. Bij evenementen waaraan u deelneemt waar foto’s gemaakt worden, wordt van u verwacht duidelijk aan te geven als u problemen heeft met het maken van foto’s.
U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, zie Contact