Huishoudelijk regelement

 

Artikel l

Het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van “Onderwatersportvereniging Scyllus” is vastgesteld door de algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2005, te Eindhoven.

LEDEN

Artikel 2

De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, alsmede aan alle andere door de algemene ledenvergadering of het bestuur wettig vast te stellen regelingen en/of te nemen besluiten.

Artikel 3

 1. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin per lid worden vermeld de naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, stemcategorie en datum van toelating als lid tot de vereniging.

Ten slotte wordt in voorkomende gevallen in het register aangetekend per welke datum het lidmaatschap is beëindigd en de reden overeenkomstig artikel 9 van de statuten.

 1. De leden zijn verplicht wijzigingen in de ingeschreven gegevens direct door te geven aan de secretaris, of een hiertoe ander aangewezen bestuurslid, als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten.
 2. Bij aanmelding dienen de leden de leeftijd te hebben van minimaal 8 jaar. Het bestuur behoudt zich het recht voor van deze leeftijdsgrens af te wijken.

BESTUUR

Artikel 4

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de algemene ledenvergadering.
 2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering.

Artikel 5

 1. De secretaris draagt zorg voor de uit te voeren correspondentie, het opmaken van de notulen, het bijhouden van de registers als genoemd in artikel 3 van dit reglement, het opmaken van het jaarverslag en het beheer van het archief. Met toestemming van het bestuur kunnen een of meer van deze taken aan een ander bestuurslid worden opgedragen.
 2. De secretaris tekent alle correspondentie die van de vereniging uitgaat, tenzij in een bestuursvergadering anders wordt besloten en behoudens de correspondentie die de overige bestuursleden uit hoofde van hun functie in het bestuur voeren.
 3. Het bestuur bepaalt in welke gevallen medeondertekening door de voorzitter dient plaats te hebben.

Artikel 6

 1. De penningmeester draagt zorg voor het innen en betalen van gelden, het beheer van de geldmiddelen en de boekhouding van alle inkomsten en uitgaven. Met toestemming van het bestuur kan het bijhouden van de boekhouding aan een daartoe deskundig natuurlijk persoon of instelling worden opgedragen.
 2. Betalingen die een, nader door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan, mogen uitsluitend geschieden op grond van een door de voorzitter of secretaris voor akkoord getekend intern of extern stuk. Alvorens de in de eerste volzin van dit lid bedoelde akkoordbevinding te plaatsen, dient het desbetreffende stuk voor akkoord te zijn getekend door het bestuurslid die de daarop betrekking hebbende opdracht verstrekte.
 3. De penningmeester overlegt elk jaar binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn overeenkomstig artikel 48 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, de rekening en verantwoording over het afgelopen verenigingsjaar, een verslag over de toestand van de financiën en een staat van bezittingen en schulden van de vereniging aan het eind van het verenigingsjaar. Indiening geschiedt bij het bestuur, waarna het bestuur genoemde bescheiden ter vaststelling aanbiedt aan de algemene ledenvergadering overeenkomstig artikel 15, zesde lid van de statuten. De penningmeester draagt er zorg voor dat de kascontrolecommissie tijdig haar onderzoek kan verrichten. Het verslag van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en vóór de aanvang van de jaarvergadering aan de secretaris overhandigd. De commissie kan desgewenst haar verslag mondeling toelichten.
 4. Indien door de vereniging van een rekening bij een bank gebruik wordt gemaakt, staat de rekening ten name van de vereniging.
 5. Het bestuur kan besluiten de penningmeester te doen bijstaan door een ander bestuurslid. Beiden regelen in onderling overleg hun taakverdeling, welke de goedkeuring van het bestuur behoeft.

Artikel 7

 1. De overige bestuursleden staan de leden van het dagelijks bestuur terzijde en zijn verplicht zonodig hun werkzaamheden over te nemen.

Artikel 8

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris of een ander daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende bestuursvergadering ter vaststelling worden overlegd en na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
 2. Ieder bestuurslid brengt slechts één stem uit, behoudens stemmen bij volmacht zoals omschreven in artikel 13 lid 3 van de statuten.
 3. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of een van de andere bestuursleden een schriftelijke stemming gewenst acht en daarvan vóór de stemming blijk geeft. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een van de bestuursleden hoofdelijke stemming verlangt.
 4. De notulen van de bestuursvergadering zijn openbaar, en zullen zo spoedig mogelijk ter inzage gelegd worden.

Artikel 9

 1. Binnen drie weken na de jaarvergadering , stelt het bestuur het rooster van aftreden opnieuw vast, zoals bedoeld in artikel 12, lid 7 van de statuten
 2. Een bestuurslid wordt in principe gekozen voor een periode van 3 jaar.
 3. Bij opstart van de vereniging word 50% van het bestuur gekozen voor 2 jaar en 50 % voor een periode van 3 jaar om de continuiteit van bestuur te waarborgen.
 4. Bij de regeling van de vervanging dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het rooster van aftreden, opdat niet een bestuurslid en zijn vervanger tegelijk aftreden.
 5. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid stelt het bestuur een nieuw bestuurslid aan voor een duur tot aan de eerst volgende jaarvergadering.
 6. Tussentijds aangetreden bestuursleden moeten zich opnieuw kandidaat stellen bij de eerst komende ledenvergadering, al dan niet zijnde de reguliere jaarvergadering of een tussentijdse buitengewone ledenvergadering.
 7. Naast de reguliere jaarlijkse ledenvergaderingen kunnen leden het bestuur verzoeken om een buitengewone ledenvergadering. Leden kunnen slechts dan een tussentijdse ledenvergadering bij het bestuur afdwingen indien men een document overlegt waarin staat vermeld waarom men de ledenvergadering wenst en welke agenda punten men op deze vergadering wenst te bespreken of ter stemming wil brengen. Dit document dient door ten minste 15% van de leden te zijn ondertekend, voorzien van naam en toenaam.

COMMISSIES

Artikel 10

 1. Indien het bestuur overgaat tot het instellen van een commissie dient haar opdracht aan de leden van de commissie te worden medegedeeld.
 2. De mededelingen, bedoeld in lid l van dit artikel worden zo spoedig mogelijk aan de leden bekend gemaakt d.m.v. de notulen van de bestuursvergadering.
 3. De commissie rapporteert aan het bestuur en is jegens dit bestuur verantwoording schuldig.

CONTRIBUTIES

Artikel 11

 1. De leden zijn gehouden een door de jaarvergadering jaarlijks vast te stellen contributie te voldoen.
 2. De contributie dient één maal per jaar voldaan te worden, vóór l maart. Indien een lid om zwaarwichtige redenen meent niet aan zijn/haar contributieverplichting te kunnen voldoen, kan hij/zij aan de penningmeester schriftelijk verzoeken hem/haar gehele of gedeeltelijke betalingsregeling te verlenen.

Dit verzoek wordt beoordeeld door het bestuur. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd door het bestuur, kan het lid in beroep gaan bij de eerstvolgende jaarvergadering.

 1. Indien de contributie over enig verenigingsjaar op 31 maart van het daaropvolgend jaar nog niet is voldaan, ontzet het bestuur het desbetreffende lid uit het lidmaatschap overeenkomstig artikel 9 lid 2 van de statuten.
 2. Leden, die na één januari lid geworden zijn, betalen een contributie naar tijdsgelang, ingaande met ingang van de maand waarin ze lid zijn geworden.
 3. Leden, die in de loop van het jaar hun lidmaatschap beëindigen, betalen een contributie naar tijdsgelang tot en met de maand van beëindiging.
 4. Voor de bepaling van de contributie naar tijdsgelang wordt het jaar in twaalf perioden verdeeld, waarbij elke periode overeenkomt met een maand.

MATERIAAL

Artikel 12

 1. De leden kunnen gebruikmaken van clubmaterialen.
 2. De voorwaarden waaronder de clubmaterialen kunnen worden gebruikt worden vastgelegd in een reglement van: “Regeling voor huur en ter beschikkingstelling van clubmateriaal”, op te stellen door de materiaal commissaris en te accorderen en te notuleren in een bestuursvergadering door het bestuur.
 3. Wijzigingen van deze “Regeling voor huur en ter beschikkingstelling van clubmateriaal” kunnen in een bestuursvergadering worden genomen door het bestuur.
 4. In speciale gevallen kan en mag het bestuur voor individuele gevallen afwijken van de regeling.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13

 1. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement worden vastgesteld door de jaarvergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
 2. Voorstellen tot wijziging bevatten zowel de oude als de nieuwe tekst, alsmede een toelichting daarop.
 3. Het vastgestelde c.q. gewijzigde huishoudelijk reglement is van kracht vanaf de dag, volgende op de dag van de algemene ledenvergadering, waarin het werd vastgesteld c.q. gewijzigd.
 4. Het bestuur is gehouden de tekst van het vastgestelde c.q. gewijzigde huishoudelijk reglement binnen vier weken ter inzage te leggen.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 14

 1. Bij verschil van mening over de uitleg van één of meer artikelen van het huishoudelijk reglement dan wel over zaken waarin huishoudelijk reglement niet voorziet en die ook niet geregeld zijn in de statuten, beslist het bestuur. De beslissing van het bestuur wordt aan de leden medegedeeld.

Artikel 15

Een activiteit, georganiseerd door scyllusleden, is pas een Scyllusactiviteit als het dagelijks bestuur met de activiteit akkoord is.
Dus volgens de PADI c.q. scyllusregels uit het handboek.


         © OWSV-Scyllus - 2016